skip to Main Content

TUNNE ITSESI, JOHTAJA!

Tutkimaton elämä ei ole elämisen arvoista, sanoi jo Sokrates.

Ihmisen kyky itsetuntemukseen on lahja, jonka kehittäminen on jokaisen vastuullisen johtajan tehtävä. Olen tavannut monta johtajaa, jolla ei ole ollut riittävästi itsetuntemusta, ja jotka ovat sokeasti ajaneet omaa, tiedostamattomista tarpeista nousevaa agendaansa. ’Tunne itsesi’ on tärkeä neuvo kenelle tahansa johtajalle.

Miksi johtaja hakeutuu terapiaan?

Miksi me alamme etsiä uutta ymmärrystä? Riittävän iso tai pitkään jatkunut kriisi, konflikti tai menetys saa johtajankin ahdistumaan. Kaikki uuden oppiminen alkaa aporiasta. Aporia eli ahdistus on elämän merkki: ahdistaa, olen siis elossa! Ilman aporiaa meillä ei yleensä ole riittävästi motivaatiota tarttua ongelmaan ja suostua kasvamaan ihmisenä.

Mitä on johdon terapia?

Sosialipsykologi ja tiedonfilosofi Jaana Venkula on kuvannut elämää fluktuaalisena monikierteenä. Venkulan kuvaama tiedonmuodostuksen prosessi sopii mielenkiintoisella tavalla myös johdon terapian filosofian kuvaamiseen. Viitekehyksessä on viisi monikierrettä: emotionaalinen, epistemologinen, empiirinen, esteettinen ja eettinen.

Tutkimme terapiassa aina emootioita, jotka laittavat liikkeelle inhimillisen kokemuksen. Tunteet ovat informaatiota ja energiaa. Tunteiden välttäminen, tukahduttaminen tai tunneilmaisun epätarkoituksenmukaisuus ovat merkkejä emotionaalisista ongelmista, joihin usein liittyy vastaava kehollinen kokemus.

Patoutunut tunne-energia vaikuttaa myös fyysiseen terveyteemme

Unettomuus, kivut ja säryt, lihasten ja nivelten jäykkyys ovat merkkejä siitä että on syytä pysähtyä kuuntelemaan kehon tunneviestejä. Tunnejumeja voidaan poistaa esimerkiksi skeematerapialla tai tietoisella kehotyöskentelyllä, joissa rentoutumisella ja hengityksellä on suuri rooli.

Epistemologia tuo tarkasteluun tietoon perustuvan aineiston eli ajatukset ja uskomukset. Luomme mielessämme oman todellisuutemme. Se mitä pidämme totena, on riippuvaista siitä minkälaisen ”linssin” läpi ulkoista (ja sisäistä) todellisuutta katsomme. Useimmat ”linssimme” ovat tiedostamattomia, automatisoituneita ajattelumalleja. Näiden tiedostamattomien uskomusten ja asenteiden esiin nostaminen on keskeistä terapiassa.

Tulemalla tietoiseksi alitajuisista malleista voimme muuttaa niitä ja käyttäytymistämme.   

Vain kokemukseen ja taitoihin eli empiriaan perustuva tieto on todellista. Siksi tutkimme tekoja, käyttäytymistä ja vuorovaikutusta. Ja vain kokeilemalla ja harjoittelemalla uusia toimintatapoja ja taitoja, kokemuksemme muuttuu. Ymmärrys laajenee aktiivisuuden myötä – jokainen uusi tapahtuma, teko ja tilanne johon aktiivisesti osallistumme, laajentaa kokemustamme ja antaa meille uutta tietoa itsestämme, toisista ihmisistä ja elämästä. Itsemme tarkastelu osana suhteiden verkostoa kuuluu tähän empirian ulottuvuuteen.

Estetiikka on harmonisten suhteiden tutkimista

Terapiassa pyrimme kauneuteen, mutta tutkimme myös rumuutta. Ne ovat vain käsitteellisesti vastakohtia kuten valo ja varjo. Vastakohtien integraatio tuottaa harmoniaa ja eheyttä. Jungilaisen psykologian perinteen mukaisesti eheys ja omaksi itsekseen tuleminen ovat johdon terapian keskeisiä päämääriä. Psykoanalyytikko James Hollis kuvaa hyvin miten ihminen pakenee itseään, kun hän ei suostu kohtaamaan omaa varjoaan ja eheytymään:

”Jos me jokainen kantaisimme vastuumme omasta hyvinvoinnistamme ja toimisimme kypsinä aikuisina, olisimme vähemmän vaivaksi kanssakulkijoillemme.”

Johdon terapiassa on myös vahva eettinen ulottuvuus: valitsemmeko parhaan, oikean vaihtoehdon vai väärän? Johtajalla on vastuu ei vain omasta vaan osittain muidenkin ihmisten elämästä. Siksi eettinen pohdinta on tärkeä osa johdon terapiaa. Logoterapia tarjoaa tähän pohdintaan paljon eväitä. Paradigmoina toimivat universaalit arvot: hyvyys, totuus ja kauneus sekä ns. supra-arvot rakkaus, anteeksianto ja armo. Nämä antavat eettiselle pohdinnalle sen edellyttämän avaruuden. Elämä joka ei pyri toteuttamaan näitä ihmisenä olemisen korkeimpia päämääriä, ei ole elämisen arvoista, voisimme sanoa Sokrateta mukaellen.

Jaana Venkula toteaa, että ymmärtäminen on hidasta, mutta sen tulos, oivallus ja ilo siitä nopeasti välitettävissä. Usein me haluaisimme oikaista suoraan lopputulokseen ja välttää jonkin näistä viidestä ulottuvuudesta. Mutta sellainen itsetuntemus joka ei huomioi empiriaa, on kuin kuollut kirjain; tai jos unohdamme eettisyyden, kuinka voisimme olla vastuullisia ihmisiä? Johdon terapiassa on kyse näiden kaikkien kierteiden tutkimisesta omassa elämässä.

Vain holistisesti itseään tutkimalla voi löytää todellisen vastauksen kysymykseen: kuka minä olen?

Ota yhteyttä, kun haluat tuntea itsesi paremmin!

Back To Top